Regulamin akcji  promocyjnej

„Zamów teraz, zapłać za rok!”

Organizatorem akcji promocyjnej Zamów teraz, zapłać za rok! jest:

TMSYS Sp. z o.o., spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Ciepłowniczej 23, 31-574 Kraków, wpisaną do  rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000370855, NIP 945-21-52-144, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych, reprezentowaną przez Tomasza Bryka  – Prezesa Zarządu, zwaną dalej „Organizatorem”.

§1 Definicje pojęć

Akceptacja warunków uczestnictwa w akcji promocyjnej „Zamów teraz zapłać za rok!” – dokonanie zakupu licencji wieczystej GstarCAD przez odesłanie wiadomości  zawierającej w treści zamówienia oświadczenie „Przystępuję do akcji promocyjnej „Zamów teraz zapłać za rok!” albo zakup licencji wieczystej GstarCAD w sklepie internetowym Organizatora z zaznaczeniem w odpowiednim polu wyboru zgody na udział w akcji promocyjnej „Zamów teraz zapłać za rok!”

Klient  – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zamawia usługę. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna, uznaje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa, każdy kto zawarł umowę zobowiązaniową z TMSYS Sp. z o.o. (Organizatorem.)

Problemy techniczne z użytkowaniem przedmiotu umowy – ograniczenia, utrudnienia lub inne zakłócenia w korzystaniu z przedmiotu umowy, które odbiegają od deklarowanych lub spodziewanych parametrów, będące wynikiem działania lub jakiegokolwiek zakłócenia w działaniu sprzętu komputerowego i koniecznego oprogramowania będącego w użyciu Klienta.

Uczestnik akcji promocyjnej – Klient, który spełnia warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej „Zamów teraz zapłać za rok!”

Wsparcie techniczne – pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych z użytkowaniem oprogramowania, świadczoną za pośrednictwem telefonu, Internetu, maila lub w siedzibie TMSYS Sp. z o.o., z czasem reakcji 1 dzień roboczy, dostępną w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 lub, w przypadku błędów i usterek oprogramowania wymagających zaangażowania w jego rozwiązanie producenta oprogramowania, pomoc i pośrednictwo w ich rozwiązaniu, z czasem reakcji 3 dni robocze.

§2 Przedmiot promocji „Zamów teraz zapłać za rok!”.

 1. Wsparcie techniczne w ramach, którego uczestnik akcji promocyjnej  otrzymuje priorytet dla rozwiązania zgłoszonego zagadnienia.
 2. Analiza zgłoszeń zgłoszonych do godziny 15:00 w ramach wsparcia technicznego tego samego dnia roboczego.
 3. Bezpłatna aktualizacja wieczystej licencji GstarCAD do wersji 2025

§3 Czas obowiązywania promocji „Zamów teraz zapłać za rok!”.

W promocji „Zamów teraz zapłać za rok!” mogą brać udział Klienci, którzy spełnili warunki udziału w promocji i dokonali zakupu licencji GstarCAD do 31 sierpnia 2024 roku.

§4 Zasady przystąpienia do akcji promocyjnej „Zamów teraz zapłać za rok!”

 1. Zakup licencji wieczystej licencji GstarCAD.
 2. Akceptacja warunków uczestnictwa w akcji promocyjnej „Zamów teraz zapłać za rok!”.

§5 Ograniczenia

 1. W ramach akcji promocyjnej „Zamów teraz zapłać za rok!” Organizator nie prowadzi szkoleń.
 2. W ramach udzielanego wsparcia w akcji promocyjnej „Zamów teraz zapłać za rok!” Organizator nie prowadzi żadnego wsparcia oprogramowania obcego oraz rozwiązywania  problemów sprzętowych.

§ 6 Uwagi końcowe

 1. Przystąpienie do akcji promocyjnej „Zamów teraz zapłać za rok!” wiąże się z obowiązkiem zapłaty za aktualizację wieczystej licencji GstarCAD do wersji 2026 w chwili premiery tej aktualizacji w cenie gwarantowanej przez Organizatora w wysokości 700,00złotych dla wersji  GstarCAD STD oraz 800,00 złotych dla wersji PRO.
 2. Do sprzedaży produktów i usług w ramach akcji promocyjnej „Zamów teraz zapłać za rok!” mają zastosowanie „Ogólne warunki zawierania umów” obowiązujące u Organizatora, dostępne pod adresem strony internetowej https://www.tmsys.pl/ogolne-warunki-zawierania-umow/
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy  Kodeksu cywilnego.
 4. Wszystkie podane podane wartości, podane są w pieniądzu (polski złoty) i należy do nich doliczyć podatek VAT obowiązujący w chwili przystąpienia do promocji, aktualizacji, o której mowa powyżej.